Nabízené služby a mise terapeutického doprovázení:

 • Doprovázet a podporovat děti v předškolním a školním věku v SMYSLŮ-PLNÉM životě a jejich rodiče na jejich krásné, ale mnohdy nelehké roli posilováním rodičovských kompetencí
 • Nabízíme bezpečný prostor, přijetí, odbornost, zkušenosti a podporou.
I

Jak vypadá naše terapeutické doprovázení

 • Jak vypadá první setkání u nás?

  Úvodní vstup je krátký rozhovor s rodiči. Během něj se snažím nastavit program. Většinou jde o to, jestli jde o problémy spíše emočního či výchovného charakteru nebo zda jde spíše o vývojové problémy. Zpravidla na začátku probíhají čtyři setkání s dítětem a 60 minut s rodičem. Terapeutický plán je minimálně 12 setkání s dítětem a rodinou (dle individuálních zakázek). Dítě nejdříve poznáváme a zjišťujeme podklady pro vytvoření individuálního plánu ve kterém podporujeme jeho motorický, senzomotorický, emoční a sociální rozvoj. Využíváme metody práce Bazální stimulace®, Snoezelen koncept, Senzorickou integraci, Funkční integraci, Play therapy, Attachment therapy, Filiální terapii. Doprovázíme nejen dítě, ale i rodinu. Často je pro rodiče těžké pochopit, co se s jejich dítětem děje a tak vždy po 4. setkáních s dítětem předáváme naše poznatky a strategie zaměřené na to, jak mohou rodiče více pochopit příčiny chování dítěte. Např. děti s dysfunkcemi ve zpracování senzorických informací, mohou mít problémy s regulací emocí a předávané strategie mohou pomoci upravit denní režim a prostředí jak doma tak ve školce tak, aby to více vyhovovalo osobnosti dítěte.

  V předškolním věku je nejvíce užitečné tyto dysfunkce včas odhalit a předejít pozdějším problémům např. s učením ve škole, kdy se projevují jako např. (dyslexie, dysgrafie, dyspraxie atp.), ale také ve vztazích, jak s dětmi, tak s dospělými. Hledáme primární komunikační a kontaktní kanály dítěte a podporujeme ho ve vyjádření vlastních potřeb a pomáháme mu v regulaci emocí. Tento dar je pro dítě velmi důležitý, obzvláště v současném pře-podnětovaném světě. Dítěti, kterému je "rozuměno" se lépe žije ve vztazích. S dětmi se hodně pohybujeme a pracujeme s tělem, neboť tak jak děti používají své tělo, nám dává dost informací o tom, jak funguje jejich mozek. Speciálně pedagogická cvičení pak dávají dětem v tomto věku možnost dysfunkce upravit a pomoci jim zkvalitnit život, podporujeme jejich samostatnost a sebevědomí. Pravidelná setkání s využitím speciálně pedagogických a terapeutických metod zajišťují dítěti správné podněty, které dítě rozvíjejí a podporují jejich zpracování.

  Dětem vypracováváme tzv. profil dítěte, komunikační pasy, senzorické a rodinné mapy.

  Aktivně spolupracujeme s neziskovým sektorem, který pro děti a jejich rodiny otevírá možnosti využití dotací na jednotlivé služby a další doprovodné specialisty.


Více o jednotlivých metodách viz. níže


 • Co je to playtherapy?

 • je doporučený neinvazivní a bezpečný způsob terapie pro Vaše děti. Hra je zde chápána jako hlavní komunikační kanál dítěte. (Landerth). Terapeut prostřednictvím hry podporuje děti/adolescenty s využitím speciálně vybavené terapeutické herny s hračkami, dítě ve vyjádření svých potřeb.Pomáhá vytvářet u dítěte zdravý kontakt se sebou a svým okolím


 • PRO KOHO JE URČENÁ?

Play therapy je určená především pro děti vě věku od 3 - 12 let (dle individuální konzultace a doporučení odborníků, lze pracovat i mimo tento hlavní rámec doporučované věkové skupiny)


 • JAK TO CELÉ FUNGUJE?

Terapie hrou je pro děti to samé, jako pro dospělé poradenství. Hra je pro děti přirozený způsob komunikace, přesně tak jako je pro dospělé přirozený dialog, rozhovor. V herně se používají hračky jako slova a hra je řečí dítěte.

Dětem jsou v terapii hrou poskytnuty speciální hračky, které jim umožní vyjádřit to, co se jim těžko vyjadřuje slovy. Když se děti mohou v bezpečném neinvazivním prostředí vyjadřovat, začnou se cítit lépe, protože uvolnili svoje pocity. Jako rodič jste pravděpodobně zažili to samé, když Vás něco trápilo, či znepokojovalo. Když se Vám naskytla možnost někomu říci své starosti, někomu komu na Vás záleželo a porozuměl Vám, přineslo Vám to jistě pocit úlevy a lépe se Vám pak s problémem vyrovnávalo. Něco podobného je pro děti - Play therapy/ Terapie hrou.


 • POTŘEBUJE MOJE DÍTĚ PLAY THERAPY?

Většina dětí v určitém období dětí prožívá jisté těžkosti (doma, ve škole, při rozvodu rodičů, při vážném onemocnění členů rodiny, ve vztazích s jinými dětmi, při narození sourozence, adaptace na nové prostředí...ad.)anebo se začnou chovat tak, že znepokojují rodiče či jiné vychovatele. Některé děti potřebují více pomoci v určitých situacích, než jiné. Všeobecně se dá říci, když jste vy, učitel Vašeho dítěte, či lékař znepokojeni jeho chováním nebo má dítě obtíže přizpůsobit se změnám, které život přináší.

 • JAK DLOUHO TO TRVÁ?

Délka sezení: 45 minut

Doporučený počet setkání: minimálně 12

 • JAK JE OŠETŘENA ODBORNOST?

Terapeut je odborně vzdělán ve všech užíváných metodách, využívá pravidelné supervize a pravidelně se doškoluje.¨


Co je to senzorická integrace?

Senzorickou integraci lze chápat jako teorii, která popisuje:

 1. proces zpracování a integrace smyslových informací z vnějšího prostředí a z vlastního těla,
 2. z toho vycházející dysfunkce senzorické integrace,
 3. intervenční přístup, terapii.

Teorie senzorické integrace vysvětluje vztah mezi zpracováním smyslových podnětů a chováním jednotlivce. Americká ergoterapeutka A. J. Ayres také říká, že učení závisí na senzorické integraci, problémy se senzorickou integrací zapříčiňují potíže v učení a také, že cílenou podporou senzorické integrace může dojít ke zlepšení v oblasti učení. Autorkou teorie senzorické integrace je A. J. Ayres, Ph.D., OTR, jejíž klinický náhled a výzkum přinesly revoluci v oblasti ergoterapie s dětmi.