Služby pro vysoce citlivé děti a rodiny

 • Terapie dětí
 • Poradenství pro rodiče
 • Senzorické attachment intervence pro děti a rodiny
 • Vzdělávání                                                                         

Terapie hrou, Playtherapy

Co je to playtherapy?

je doporučený neinvazivní a bezpečný způsob terapie pro Vaše děti. Hra je zde chápána jako hlavní komunikační kanál dítěte. (Landerth). Terapeut prostřednictvím hry podporuje děti/adolescenty s využitím speciálně vybavené terapeutické herny s hračkami, dítě ve vyjádření svých potřeb.Pomáhá vytvářet u dítěte zdravý kontakt se sebou a svým okolím

Pro koho je určená?

Terapie hrou je určená především pro děti vě věku od 3 - 12 let (dle individuální konzultace a doporučení odborníků, lze pracovat i mimo tento hlavní rámec doporučované věkové skupiny)

Jak to celé funguje?

Terapie hrou je pro děti to samé, jako pro dospělé poradenství. Hra je pro děti přirozený způsob komunikace, přesně tak jako je pro dospělé přirozený dialog, rozhovor. V herně se používají hračky jako slova a hra je řečí dítěte.Dětem jsou v terapii hrou poskytnuty speciální hračky, které jim umožní vyjádřit to, co se jim těžko vyjadřuje slovy. Když se děti mohou v bezpečném neinvazivním prostředí vyjadřovat, začnou se cítit lépe, protože uvolnili svoje pocity. Jako rodič jste pravděpodobně zažili to samé, když Vás něco trápilo, či znepokojovalo. Když se Vám naskytla možnost někomu říci své starosti, někomu komu na Vás záleželo a porozuměl Vám, přineslo Vám to jistě pocit úlevy a lépe se Vám pak s problémem vyrovnávalo. Něco podobného je pro děti - Play therapy/ Terapie hrou.

Potřebuje moje dítě play therapy?

Většina dětí v určitém období dětí prožívá jisté těžkosti (doma, ve škole, při rozvodu rodičů, při vážném onemocnění členů rodiny, ve vztazích s jinými dětmi, při narození sourozence, adaptace na nové prostředí...ad.)anebo se začnou chovat tak, že znepokojují rodiče či jiné vychovatele. Některé děti potřebují více pomoci v určitých situacích, než jiné. Všeobecně se dá říci, když jste vy, učitel Vašeho dítěte, či lékař znepokojeni jeho chováním nebo má dítě obtíže přizpůsobit se změnám, které život přináší.

Jak dlouho to trvá?

Délka sezení: 45 minut

Doporučený počet setkání: minimálně 12

Jak je ošetřena odbornost?

Terapeut je odborně vzdělán ve všech užíváných metodách, využívá pravidelné supervize a pravidelně se doškoluje.Terapie senzorické integrace

 • Je metoda/terapeutický přístup, který vypracovala v 70. letech americká ergoterapeutka Anna Jean Ayres. Základním východiskem této metody je cílené poskytování smyslových stimulů tak, aby si dítě mohlo spontánně formovat přiměřené reakce na přicházející podněty (adaptivní odpovědi). Nové smyslové zkušenosti v přiměřené formě by měly dítěti pomoci organizovat a uspořádat přicházející podněty, a tedy je přiměřeně zpracovat a přiměřeně na ně reagovat, a podpořit tak další učení

 • Terapie senzorické integrace se uskutečňuje v upraveném prostředí, které dítě stimuluje k pohybu a k aktivitě. V tomto prostředí (místnost pro senzorickou integraci) se nacházejí různé typy houpaček, závěsných sítí nebo vaků. Kromě toho v něm lze najít různé překážky, nakloněné roviny, duté válce, pojízdné desky, zátěžové pomůcky, předměty s různými texturami a jiné. Prostředí je zároveň bezpečné.

  V terapii senzorické integrace existuje rovnováha mezi svobodou dítěte a strukturou terapie. Všechno probíhá prostřednictvím hry. Při terapii se snažíme působit hlavně na vestibulární, proprioceptivní a taktilní vnímání.

 • Pro koho je vhodná a kde může být nápomocna?

 • Nejčastější diagnózy s poruchou senzorické integrace , patří porucha autistického spektra (PAS), dysfázie, ADHD, specifické poruchy učení, Downův syndrom apod.. Děti, které mají poruchu učení, mívají špatně vyvinutý, nebo nestejnoměrný nebo i porušený proces vnímání. Vnímání je zkreslené, přijaté informace jsou špatně zhodnocené, a tím pádem je šance na přizpůsobení, tzv. adaptaci, snížená a odpověď je neadekvátní. Čísla a písmena špatně vnímají a neumí s nimi správně pracovat . Mezi nejčastější specifické poruchy, které se mohou objevit u poruch učení, jsou dysfázie, ADHD a další. Dysfázie je porucha komunikace, která postihuje rozvoj řeči, tuto poruchu nejde mnohdy lokalizovat, protože může být postihnuta jak oblast motorická tak i senzorická nebo jen jedna z nich.  ADHD je to zkratka pro anglický název Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Je to geneticky podmíněné neurovývojové onemocnění, které postihuje děti od raného dětství až po dospělost. Toto onemocnění postihuje dle studií hlavně chlapce. Mezi charakteristické rysy patří: problémy s pozorností, impulzivnost a hyperaktivita. Dítě má ale také problémy v chování, problémy ve škole při učení, trpí na tiky a úzkostmi .

 • Jak dlouho to trvá?

  Délka sezení: 60 minut

  Doporučený počet setkání: minimálně 12

  Jak je ošetřena odbornost?

  Terapeut je odborně vzdělán v senzorické integraci CLASI a je členem Asociace senzorické integrace.