O nás

.

Bc. Šárka Francírková, terapeut a poradce

Šárka Francírková, má za sebou dvacet let praxe v sociální oblasti se specializací na problematiku náhradní rodinné péče a řadu realizovaných projektů, v oblasti zvýšení kvality života dětí z dětských ústavních zařízení. Zaměřuje se zejména tématům: porozumění senzorickému typu dítěte, rozvojem komunikace a kontaktu mezi dětmi a dospělými, podporou rozvojem bezpečné citové vazby a léčbou jejich poruch. Díky širokému záběru dosavadní praxe, je schopna předávat praktických zkušeností jak z profesní role sociálně-terapeutického pracovníka působícího v oblasti zdravotnictví  a ošetřovatelské péče, tak i z práce terapeuta . Tématy rozvoje komunikace se zabývá v přímé práci s dětmi i se změněným vnímáním, díky odbornému certifikovanému vzdělání v oblasti Bazální stimulace® Senzorické integraci, Snoezelen konceptu,  a dalších domácích i zahraničních terapeutických výcviků v oblasti komunikace, facilitace a rodinných vztahových vazeb.

Terapeutickou činnost s dětmi a rodinami vykonává na základě certifikovaného výcviku Herní nedirektivní psychoterapie dětí (PCA přístup) u Institutu Play Therapy Bratislava, Rodinné terapie , Terapie poruch citové vazby (PCA přístup) u Institutu rodinné terapie a terapie poruch citové vazby Martin. Je pod pravidelnou supervizí.

Další zkušenosti:

-  zakladatelka  ŠAFRÁN dětem o.p.s., a Institutu doprovázení dítěte a rodiny s.r.o.

- zkušenost členství v poradního sboru Nadace táta a máma, Nadání a dovednosti o.p.s., Chci pomoci info o.p.s., Ingenio et Arti s.r.o., Koučování nás baví o.s., Zahrádka Troja

- zkušenosti z role externího hodnotitele projektů Nadace Terezy Maxové, Nadace táta a máma, Nadace rozvoje občanské společnosti " Pomozte dětem".

- spoluautorka účelové publikace ŠAFRÁN dětem "Průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí"a stejnojmenné kapitoly Manuálu MPSV pro sociální pracovníky a publikace Tranzitní péče jako systematický nástroj zapojování dětí do rozhodovacích procesů dále se spolupodílela na tvorbě sešitků a komiksů pro děti a dospívající o náročných životních tématech pro pracovníky OSPOD ad.Doprovázení dětí k vnitřní stabilitě


  • Terapie

  • Poradenství

  • Vzdělávání


REFERENCE od dětí:

"This is a place where I can be a king."

Thomas 6 yearsSenzorická zahrada


  • Léčivé místo pro dítě a rodinu.

  • Reguluje stres a napětí

  • Nabízí senzorické podněty